Àrea col·legiats

Notícies

EL MODEL 543 - IMPOST SOBRE “ACTIUS NO PRODUCTIUS” DE PERSONES JURÍDIQUES (a omplir per persones dedicades a la venda de joies)

EL MODEL 543 - IMPOST SOBRE “ACTIUS NO PRODUCTIUS” DE PERSONES JURÍDIQUES (a omplir per persones dedicades a la venda de joies)

Noticies - Noticies JORGC

Són molts els col·legiats que han rebut una carta de l'Agència Tributària demanant que es presenti el model 543 ("declaració informativa anual sobre les adquisicions d'art, antiguitats i joies susceptibles de tributar per l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques"). Podeu veure l'esmentada carta descarregant-vos aquest fitxer: icon Carta Agència Tributaria model 543 (març 2020)

Punts rellevants:

1. El primer a aclarir és que aquesta petició no te res a veure amb la controvèrsia sobre la tributació per ITP de la compra a particulars.

2. En segon lloc, aquest impost el liquiden les empreses que hagin comprat joies que puguin considerar-se "actius no productius". La seva finalitat és reduir l'evasió fiscal via el trasllat de patrimoni personal a societats per a ocultar la titularitat real. Per tant l'impost no ho paguen les empreses que produeixin o venguin joieria. Podeu veure la llei d'aquest impost clicant aquí – llei impost actius no productius

3. Al sector se li està demanant per tant la informació de que s'ha venut de joieria a les persones jurídiques via aquest model 543 – veure model clicant aquí. S'haurà d'enviar la informació abans del 1 d'abril. I en aquest primer any de presentació, no només del darrer any 2019, sinó també del 2017 i del 2018.

4. Per tant, sembla que l'Agència Tributària vol verificar si les empreses compradores de peces de joieria que puguin ser considerades "actius no productius" estan declarant aquest impost. I per això usaran la informació que els enviarem amb aquest model 543 com "font de contrastació" per detectar empreses que no estiguin declarant aquest impost.

5. Interpretem, a falta de indicació contrària, que si una empresa de joieria no ha fet cap venda en el 2017, 2018 o 2019 a persones jurídiques, aleshores no cal presentar aquest formulari.  

5. Les primeres consultes a l'Agència Tributària Catalana no han aportat cap aclariment sobre l'aplicació pràctica d'aquest impost; sembla que els propis funcionaris desconeixen com funciona aquest formulari 543. Aquests són els punts de dubte que per part del JORGC es vol clarificar sobre com omplir aquest model:

  • El punt més crític és si l'impost només ha de ser presentat per les empreses amb venda a clients finals, o si les empreses fabricants, importadores o majoristes també l'han d'omplir.La clau de l'assumpte sembla ser si aquesta obligació només afecta els que es dediquen al comerç al detall de joies. Al respecte, la consulta feta a l'Agència Tributària de Catalunya sembla concretar que l'obligació de subministrar informació només afecta a las "JOIERIES"; per tant només a les empreses o autónoms que estiguin donats d'alta al IAE de joieria que és un epígraf totalment diferent al de "fabricació". Per a més detall, adjuntem la resposta rebuda:

De: Bústia de Consultes de la seu electrònica de l'ATC
Enviado el: jueves, 5 de marzo de 2020 9:35
Asunto: RE: Consulta Tributària (Formulari Web)

Senyor/a,
De conformitat amb la informació facilitada, us fem avinent el següent:
Mitjançant la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, es va crear aquest nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya. En l'article 14 d'aquesta mateixa llei es preveu una obligació de subministrament d'informació per les galeries d'art, antiquaris i joieries, que s'haurà de trametre en la forma i els terminis que determini l'ordre del conseller del departament competent en matèria d'hisenda.

Ara bé, tal i com s'exposa, ha de tractar-se de joieries

Si necessiteu més aclariments, podeu plantejar la consulta davant la Direcció General de Tributs

Li informem que per futures consultes hauran d'utilitzar el formulari: Formulari de contacte

Aquestes conclusions s'han d'entendre vàlides en la mesura en què no sorgeixin nous fets que les desvirtuïn o d'altres elements que no s'hagin fet constar en la consulta i, en tot cas, la contestació té, d'acord amb l'article 34.1.a) de la Llei general tributària, caràcter merament informatiu. 

  • Saber si s'han d'adjuntar totes les vendes de joieria, encara que clarament hi hagi comandes que es vegi clarament que NO són ​​actius considerables com improductius, sinó compres normals de béns per al seu ús per l'empresa client (exemples: pins o clauers de regal). El criteri que apunta el fiscalista del Col·legi és que si tenen la consideració de "joia" sí que s'hauran de declarar.
  • Vinculat a l'anterior, si s'ha d'incloure la venda de lingots de metall preciós, que tenen la categoria de béns d'inversió. Semblaria que no, ja que difícilment es podria considerar als lingots com joies; però la inspecció de consum a Catalunya sembla considerar-los objectes de metall preciós i que per tant precissen del punxonat oficial de metall preciòs.
  • S'ha d'incloure les vendes a empreses radicades fora de Catalunya, atès que aquest és un impost local català sense incidència en altres CC.AA. o estranger? La interpretació lògica seria que no, però la llei no estableix cap limitació a l'hora de declarar les vendes realitzades. És a dir, no hi ha cap limitació al voltant de que només s'hagin de declarar les vendes realitzades a favor d'empreses amb domicili social a Catalunya.

En cas de tenir més informació, us anirem informant de tots els nous punts que tinguin incidència per a les empreses del sector.