Àrea col·legiats

Notícies

CANVIS ERTE i altres mesures (13 maig)

CANVIS  ERTE i altres mesures (13 maig)

Noticies - Noticies JORGC

Entre els canvis normatius més destacats en relació al COVID destaquen els ERTEs (suspensió temporal d'ocupació). El COVID-19 passa a ser una causa de força major quan el tancament venia imposat per llei, o si s'havia tancat per casos de contagi demostrats i quarantena.

Afegim ara una informació rellevant: des del 13 de maig, aquests ERTEs ja poden durar més enllà del període de la situació extraordinària del COVID, i ara poden arribar fins (de moment) el 30 de juny com data màxima. El mateix passa amb la suspensió de les cotitzacions de la Seguretat Social, que en un ERTE total permeten que l'empresa no pagui les quotes de la Seguretat Social durant el període del ERTE si te menys de 50 empleats; i si te 50 o més treballadors, aleshores només paga un 25% de les quotes.

Quan es pugui fer una recuperació parcial de l'activitat, es passa a una situació de força major parcial fins al 30 de juny, havent de reincorporar a les persones treballadores necessàries per al desenvolupament de la seva activitat, primant els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses han de comunicar a l'autoritat laboral i als SEPE la renúncia total o parcial a l'ERTO en el termini de 15 dies. I pel que fa a les cotitzacions de la Seguretat Social, quedaran exonerades:

  • Personal que torna al treball: 85% al ​​maig i 70% al juny ( 60% i 45%, respectivament si l'empresa tenia més de 50 treballadors a finals de febrer).
  • Personal que continuï en el ERTE: 60% al maig, 45% al ​​juny (45% i 30% respectivament a les empreses de més de 50 treballadors).

Aquesta és una guia explicativa sobre com realitzar les modificacions en els ERTO presentats i un esquema amb un quadre de variacions de les diferents possibilitats que es poden realitzar a la incorporació als treballadors:  http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

 Donat que la mesura cerca la defensa de l'ocupació, serà condició necessària mantenir aquests llocs de treball durant els 6 mesos posteriors a la reanudació de l'activitat, a comptar a partir de la data de represa de l'activitat, entenent per tal la reincorporació a la feina de persones afectades per l'expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla

Aquest compromís es vulnera si s'acomiada a qualsevol persones afectada per aquests expedients (sense incloure acomiadament disciplinari procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa,etc) i no és aplicable en empreses en risc de concurs de creditors. Si hi ha incompliment s'ha de reintegrar les cotitzacions exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Veieu el detall d'aquestes mesures al BOE clicant aquí: Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

Apart d'aquests ERTEs per força major, recordeu que es poden demanar els ERTEs per causa del descens d'activitat fruit del COVID-19 (per causes objectives: econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció), però amb el procediment habitual i la continuació del pagament de les quotes a la Seguretat Social. Es podran demanar fins el 30 de juny, a l'empara de l'art. 23 de RDL8 / 2020. Es permet la tramitació d'un ERTO per causes objectives mentre estigui vigent un ERTO per força major; en aquest cas, la seva data d'efecte es pot retrotreure a la data de finalització de l'ERTO per força major.