Àrea col·legiats

Notícies

4 ANYS DE LLUITA DEL COL·LEGI CONTRA EL ITP DE LA COMPRA-VENTA CULMINEN AMB EXIT

4 ANYS DE LLUITA DEL COL·LEGI CONTRA EL ITP DE LA COMPRA-VENTA CULMINEN AMB EXIT

Noticies - Noticies JORGC

EL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL CONFIRMA 4 ANYS DE LLUITA DEL COL•LEGI CONTRA EL ITP A LA COMPRA-VENDA D'OR I JOIES

Reproduïm literalment una resolució "històrica" que dona la raó a la postura del Col·legi, de 20 d'octubre de 2016:


"EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, visto el procedimiento de adopción de resolución en unificación de criterio promovido por el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, ACUERDA fijar como criterio que:


En el caso concreto de compras a particulares de objetos usados de oro y otros metales por parte de quienes ostenten la condición de empresarios o profesionales, la operación queda fuera tanto del ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como de la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas". 

 

Benvolguts Col•legiats i Col•legiades,

Durant quatre anys, el Col·legi ha estat defensant contínuament que aquestes operacions (compres a particulars de metalls preciosos) NO havien de tributar per Impost de Transmissions Patrimonials, en contra de les pretensions de l'Agència catalana Tributària, ja que estem parlant d'operacions de tràfic mercantil i no de patrimoni.

Així, a inicis de juny del 2015, us vàrem informar d'un auto del Tribunal Suprem molt important. En ell el TS confirmava que una anterior sentència del 1996, contraria a exigir aquest impost, no era un cas aïllat sinó era la seva doctrina (per a més informació sobre aquest auto, podeu recuperar-la a la web del JORGC clicant aquí – auto del TS).


Malgrat això, l'Agència Tributària Catalana ha continuat exigint fins avui el pagament d'aquest impost. Doncs bé, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), tot i insistir en que creuen que els seus arguments són correctes, cedeix al fet de que s'han anat acumulant sentències en contra seva, algunes ja amb pagament de costes judicials. I per tant declara que les operacions de compra-venda d'or i altres metalls de particulars a empresaris o professionals NO estan subjectes ni a IVA ni a ITP.

PODEU DESCARREGAR-VOS LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL ECONOMIC ADMINISTRATIU CENTRAL clicant aquí: icon RESOLUCIO TEAC - NO SUBJECCIO A ITP COMPRAVENDA OR (2016-oct-20)


La importància d'aquesta notícia és prou rellevant com perquè el Col•legi hagi optat per compartir-la urgentment, tot i que no s'ha fet una anàlisi pormenoritzada de la resolució del TEAC pels advocats. També caldrà veure la reacció de l'Agència Tributària Catalana respecte la seva implementació; però la força de la resolució es prou clar com per deixar pocs dubtes.

 

 

Per tant, la postura del Col·legi és clara i reafirmem el que ja vàrem dir al 2015, però ara amb el pronunciament de la pròpia Administració donant la raó al criteri del Col·legi:

1. Les operacions de compra-venda de joies i metall preciosos a particulars NO tributen per ITP.

2. A partir d'ara (en espera de veure el comportament real de l'Agència Tributària de Catalunya) NO s'haurà de pagar liquidacions per ITP per aquest concepte.

3. Si s'ha pagat ja quantitats per aquest concepte, exigir a l'ATC la seva devolució, juntament amb conceptes com els interessos de demora.

 

 

Restem a la vostra disposició per a aclarir els dubtes existents i ajudar-vos en la gestió de la resposta dels requeriments rebuts, trucant a l'Assessoria Fiscal del JORGC (tel 93-217.05.16).

Per al Col·legi és un moment especialment satisfactori i d'orgull. Fa que quatre anys de lluita legal i esforç en pro dels drets dels nostres col•legiats i del sector de la joieria, orfebreria, rellotgeria i gemmologia en general, hagin valgut la pena. En definitiva, una notícia molt favorable que esperem ajudi a molts professionals.