Àrea col·legiats

Laboratori

Reconeixement internacional

El laboratori del JORGC està considerat com un dels més importants laboratoris de metalls de tota Espanya pel que fa al contrast.

Les claus d'aquest reconeixement i de la alta satisfacció dels seus clients són tres:

 • control de qualitat de màxima exigència, auditat i supervisió externa i oficial
 • homologació amb els principals països del món, el que permet que qualsevol peça contrastada a les seves instal·lacions es pugui exportar a tot el món
 • flexibilitat davant les característiques de cada client

 

Visió General

El  laboratori d’assaig i contrast  de metalls preciosos del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya té el seu origen en el  any 1989, acollit a la estricta reglamentació de fabricació i comercialització de metalls preciosos (Llei 17/1985 i R.D. 197/1988).

El laboratori del Col·legi analitza i contrasta anualment una gran quantitat de peces d’or i plata, procedents de tot Espanya i països estrangers proveïdors de joieria com Itàlia, Turquia, China, e India.

El laboratori JORGC treballa amb més de 300 clients. L'objectiu final del laboratori passa per avalar la màxima qualitat de totes i cadascuna de les peces de joieria que els seus clients comercialitzen a Espanya i arreu del món.

Els nostres serveis s’ofereixen a col·legiats i no col·legiats, tot i que els membres del Col·legi disposen d’unes condicions econòmiques molt més avantatjoses.

Mitjançant els processos d’anàlisis i contrast, el laboratori del JORGC certifica el percentatge en pes del component principal dels objectes de metalls preciosos sotmesos al assaig segons el mètode corresponent depèn del metall. Un cop considerat el resultat com acceptable es procedeix al marcat de cada objecte amb el punxó oficial, abans de la seva comercialització. La base legislativa es troba a la Llei 17/1985, de 1 de juliol, i el Reglament 197/1988.

Segons estableix la Llei fins el moment, el Laboratori de Metalls del JORGC realitza els anàlisis segons  les tècniques de  potenciometria (plata) i de copel·lació (or).

El JORGC espera culminar el 2010 un projecte de llarg recorregut que donaria la possibilitat de disposar de un anàlisis no destructiu. Es tracta de la homologació de la “Fluorescència de raig X” (XRF) como mètode complementari als ja existents. La principal avantatja de la Fluorescència es el seu  caràcter no destructiu i la capacitat de determinar, no nomes el contingut d’or i plata sinó la composició complerta  d’altres aliatges.

El JORGC ha esta l’impulsor d’aquest projecte mitjançant varies reunions amb la Generalitat de Catalunya. Com conseqüència d’aquestes , les autoritats catalanes encarregaren un estudi tècnic sobre aquest mètode al Instituto Jaume Almera del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), del qual es va presentar les seves conclusions a finals del  2009.

Actualment a Espanya existeixen uns 20 laboratoris de anàlisis i contrast. El laboratori C2 del JORGC, autoritzat per la Generalitat de Catalunya per el desenvolupament  de aquesta  activitat, es un de ells i se ha convertit a l’actualitat en un referent a Espanya.

Qualitat certificada i auditada

 1. El laboratori C-2 està acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons norma UNE-EN ISO 17025 des de 2006  (núm. expedient 558/LE1023) per la realització d’assaig  de metalls preciosos. Això es garantía de la qualitat i  rigor en que s’analitzen les peces dels mes de 300 clients que han triat el laboratori del JORGC. Posar imatge acreditació
 2. El Laboratori C-2 està reconegut i autoritzat per la Conselleria d’Innovació , Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Cada any es fa una estricta auditoria per part de la Generalitat.
 3. Auditoria externa: cada any es fa una auditoria externa que serveix per a revisar els compliments dels procediments de treball i procedir a la seva millota continua.
 4. Organismes tan rigorosos com el “National Weight and Measures Laboratory” de Gran Bretanya, el Instituto Português da Qualida i la Direction Generale Des Douanes et Droits Indirects han homologat oficialment les marques de contrast avalant per tant el rigor de la metodologia de treball.
 5. El JORGC ha entrat a formar part al juny del 2010 com membre de ple dret a KRISOS (Asociación Española de Laboratorios Acreditados en el Área de Metales Preciosos).
 6. Anàlisi “Intercomparació” amb els millors laboratoris europeus: Aquesta pràctica consisteix en el anàlisis d’un mateix aliatge de metall preciós per part de laboratoris procedents de diferents països. Els resultats es comparen estadísticament entre sí per poder avaluar la qualitat tècnica del laboratori de una manera objectiva.

A la figura 1, es pot observar un dels resultats d’or blanc obtinguts a l’última “intercomparació” organitzada per el Laboratori SCL de París on han participat laboratoris de Suïssa, França, Polònia, Espanya i Regne Unit.  Com es pot observar, el resultat del Laboratori C2 (núm. 16) està molt proper el valor de referència (751,15 ‰), fet que demostra el grau de exactitud i precisió dels mètodes d’assaig.

Les “intercomparacions” demostren que els anàlisis realitzats el laboratori C-2 del JORGC tenen una garantía i fiabilitat tècnica contrastada amb el màxim rigor a nivell internacional.

altFigura 1. Representació gràfica dels resultats dels laboratoris participants respecte el valor de referència.

Homologació Internacional

Mentre que en alguns països no s’exigeix cap contrast per part d’un laboratori oficial del país (exemples són Estats Units, Alemanya o Itàlia), i a altres que el requereixen. Tal seria el cas d’Espanya, França, Gran Bretanya, Portugal o Holanda.

En el cas dels països que requereixen un contrast oficial (també anomenat de garantia), això significa que una peça fabricada a Espanya (o importada des de l'estranger) NO pot ser immediatament comercialitzada en aquests països, sinó que es requereix la inclusió del contrast d'un laboratori d'aquells països.

Ara bé, el JORGC ha estat homologat per:

 • GRAN BRETANYA: National Weight and Measures Laboratory”, març 2008.
 • FRANÇA: Direction Generale des Douanes et Droits Indirects, abril 2009
 • PORTUGAL: Instituto Português da Qualida, novembre 2008.
 • HOLANDA: Waarborg Holland Europe´s assat office, abril 2000.

Aquestes homologacions dona una gran avantatja per els membres del Col·legi, referent a la logística i control dels seus stocks i dels seus clients els mercats exteriors.

Això significa que una peça contrastada al Laboratori C-2 del JORGC pot ser reexportada a qualsevol país del món, sense cap anàlisis i contrast de les peces al país de destinació. La qual cosa representa un estalvi de temps i cost força important.

Flexibilitat i adequació al client

Concebut i orientat per a que els col·legiats puguin demostrar als seus clients la qualitat dels productes que ofereixen, el laboratori C2 treballa sobre la qualitat del servei, en termes d’ entrega reduïts, flexibilitat i personalització en el tracte i, especialment, en preservar la estètica final de la peça.

Un exemple és que el JORGC ofereix condicions especials pers als artesans, per a tenir en compte que aquestos fan freqüentment quantitats redundes i de pes més gran.

Amb l’objectiu de seguir treballant en aquests aspectes, el JORGC realitza anualment una enquesta per a valorar el grau de satisfacció dels seus clients i detectar aquells aspectes susceptibles de millora. En la figura 2 es poden  observar els  resultats de la enquesta realitzada durant el any 2009, que es manté como en altres anys, prop al màxim en tots els paràmetres.

alt

Figura 2. Representació gràfica dels resultats de la enquesta de satisfacció del client. (Valoració: 1: Dolenta ; 2: Insatisfactoria; 3: Satisfactoria; 4: Bona).