Àrea col·legiats

Sobre JORGC

Seccions

Amb la finalitat de facilitar la relació entre els col·legiats que exerceixin cadascuna de les diferents branques o modalitats professionals que estableixen els Estatuts col·legials, qualsevol col·legiat s'han d'inscriure de forma obligatòria, i en funció de la seva titulació, a cadascuna de les seccions fixades a l'article 17 dels mateixos.

Cada secció és presidida, dirigida i administrada pel vocal de la Junta de Govern que expressament es designi per a cadascuna de les seccions.

Secció de fabricació

Agrupa els professionals fabricants industrials i argenters que estan en possessió del títol de tècnic superior en joieria artística i tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com als habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Persones que integren la Junta de la Secció

President Oscar Pascual

Secció de dissenyadors i creatius

Agrupa als professionals específicament dedicats al disseny de productes de joieria, orfebreria i rellotgeria, inclosos els especialitzats en la realització de prototips o peces úniques i semiúniques de joieria artística, i que estan en possessió del títol de tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com als habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Persones que la integren

President Marc Monzó

Secció de gemmòlegs

Agrupa els professionals que ostenten el títol de diplomats en gemmologia per l'Escola de Gemmologia de la Universitat de Barcelona o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Persones que la integren

President Carles Tubella i Llurba
Vicepresidenta Glòria Serra i Catalán

Secció de rellotgers

Agrupa els professionals que estan en possessió del títol de tècnic de grau mitjà, de reparador, de mantenidor d'aparells de mesura i control o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com els habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Persones que integren la Junta de la Secció

President Alfred Peris i Durban

Secció de comerç

Agrupa els professionals amb títol de tècnic en grau mitjà de comerç en l'especialitat de joieria o qualsevol altre títol anàleg i homologat i als botiguers i comerciants habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Persones que integren la Junta de la Secció

President Roman Pallarès i Bach

 

Secció d'Artesans

agrupa els professionals artesans que estan en possessió del títol de tècnic superior en joieria artística i tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques, el diploma de Mestre Artesa d’Artesania de Catalunya o qualsevol altre títol anàleg i homologat, així com als habilitats en ocasió de la seva incorporació al Col·legi.

Persones que integren la Junta de la Secció

President Gemma López i Yuste