Àrea col·legiats

Sobre JORGC

Objectius i funcions del col·legi

Els objectius fonamentals del JORGC són tres:

 1. Impulsar la transformació i pràctiques de les professions que agrupa en forma concorde a les noves demandes de la societat, garantint la seva qualitat.
 2. Defensar els drets i interessos dels seus afiliats davant institucions, autoritats i la societat en general.
 3. Donar serveis específics als seus col·legiats

Les funcions i finalitats que es despleguen a partir d'aquests objectius són:

 1. Ordenar i vigilar, dintre del marc de les lleis i de l'àmbit de la seva competència, l'exercici de les professions de joier, d'orfebre, de rellotger i de gemmòleg.
 2. Assumir la representació corporativa dels joiers, orfebres, rellotgers i gemmòlegs de Catalunya davant les autoritats, organismes públics, tribunals de justícia i qualsevol ens legalment constituït, sense perjudici de l'existència i funcionament dels gremis i associacions professionals legalment constituïdes.
 3. Exercir la representació i defensa corporativa dels interessos professionals i el prestigi de tots els col·legiats o qualsevol d'ells, si són objecte de persecució o vexació en l'àmbit del seu respectiu exercici professional.
 4. Assessorar les corporacions oficials i les persones individuals i col·lectives en les formes previstes per la Llei, i participar en els òrgans consultius de l'Administració quan se li requereixi.
 5. Vetllar perquè l'exercici de l'activitat professional pròpia de cadascuna de les professions s'adeqüi a l'ètica professional i als interessos dels ciutadans.
 6. Exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.
 7. Evitar la competència deslleial entre els col·legiats.
 8. Intervenir com a mitjancer, mitjançant els procediments d'arbitratge que s'estableixin, en els conflictes que, per motius professionals, li siguin sotmesos pels col·legiats.
 9. Complir i fer complir als col·legiats les lleis que afecten la professió, aquests Estatuts i les altres normes, acords i decisions que, en exercici de les seves competències, dicti el Col·legi.
 10. Vetllar pel millorament tècnic, professional, social i econòmic dels seus membres i fomentar la formació i reciclatge professionals mitjançant, entre d'altres, l'organització de cursos, conferències, congressos i la publicació de revistes, fullets i circulars.
 11. Organitzar activitats i serveis de caràcter professional, serveis d'assessorament legal, laboral, fiscal i de qualsevol classe, cultural, assistencial, formatiu, de previsió o anàlegs que siguin d'interès per als col·legiats.
 12. Redactar i aprovar els reglaments d'ordre intern que s'estimin convenients per a la bona marxa del Col·legi, que en cap cas no poden contradir el que s'estableix en aquests Estatuts.
 13. Aprovar els seus pressupostos i fixar les aportacions dels col·legiats, sigui en forma de quotes d'ingrés, ordinàries o extraordinàries
 14. Garantir una organització col·legial eficaç i democràtica, per mitjà de la Junta de Govern, i establir les seccions d'especialitats professionals i les agrupacions territorials que es considerin convenients per al millor exercici i la defensa de la professió en l'àmbit territorial del Col·legi.
 15. Evitar l'intrusisme i exercir les accions legals per a reprimir-lo.
 16. Les altres funcions imposades per la legislació, les que siguin pròpies de la naturalesa i les finalitats del Col·legi o les que beneficiïn les diverses professions que agrupa el Col·legi i els seus col·legiats.

Aquests són alguns dels serveis que el JORGC ofereix:

 1. Un laboratori de metalls reconegut per la Generalitat, amb la capacitat de contrastar (validar la llei de l'or i la plata amb un contrast-marcat de garantia), homologat per pràcticament tots els països. Solament hi ha un altre en tota Catalunya.
 2. Un laboratori d'anàlisi gemològic, reconegut pel CIBJO (Confederation of Internacional Boards of Jewelries Organization).
 3. Una escola JORGC de formació en tècniques de joieria, que també ofereix cursos "a mida" per a les empreses i de gestió.
 4. Un servei d'assessoria fiscal i laboral.
 5. Defensa jurídica en els casos de robatori amb violència.
 6. Tramitació de documentació varia per a expedients de consum, permisos d'armes, etc.
 7. Representació sectorial davant Cossos de Seguretat i organismes públics.
 8. Una borsa de treball a través de la seva pàgina Web
 9. Convenis específics amb diverses empreses líders en els seus sectors (banca, assegurances, advocacia, telecomunicacions, turisme) per a oferir condicions més avantatjoses que les de mercat.