Àrea col·legiats

Normativa i lleis

Compra-Venda d'or

Aquesta secció disposa, per als col·legiats, de la següent informació*:

1. Marc Normatiu

2. Procediments (que cal fer)

3. Aspectes més rellevants de la normativa (síntesi de la normativa)

4. On adreçar-se

* Per a poder accedir a la totalitat de la informació, cal que us identifiqueu com a col·legiats.

Podeu descarregar tota la documentació: Normativa Compra Venda (76.18 kB)


Marc Normatiu (Compra Venda Or)

Legislació genèrica

  • Real Ordre de 19 de gener de 1924 d’establiments de compravenda d’objectes.
  • Ordre del 2 de novembre de 1989 per la qual es regulen les modalitats d’elaboracions de llibres registre i altres documents de control, obligats per a a determinats establiments.
  • Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana 1/1992.
  • Llei Orgànica 10/1995  del Codi Penal
  • Real Decret Legislatiu 1/1993 de 24 de setembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats


Legislació específica

 

 

 

 

On adreçar-se

Secretaria del JORGC.
Sant Elies 11-19 Ap. 72-79  (entrada per Brusi, 45)
08006 Barcelona
Tel 93 217 05 16 Fax 93 415 20 92
E-mail: secretaria@jorgc.org