Àrea col·legiats

Cotització de l'or

35,04 € x gr.
Actualitzat: 20/04 10:30

Cotització de la plata

0,45 € x gr.
Actualitzat: 20/04 12:03

Equivalència del dolar

1.231 $/€
Veure totes les ofertes

DEVOLUCIÓ IVA A VIATGERS- OBLIGATORIETAT DEL SISTEMA ELECTRÒNIC

DEVOLUCIÓ IVA A VIATGERS- OBLIGATORIETAT DEL SISTEMA ELECTRÒNIC

El Col•legi va informar a inicis del 2017 (veieu la notícia clicant aquí), de l'entrada en funcionament, amb caire voluntari, d'un nou sistema electrònic per a la validació de les compres i la devolució del seu IVA als turistes i viatgers extracomunitaris. És a dir, un sistema electrònic per a la recuperació de l'IVA de les vendes 'tax free'.

Des del 1 de gener del 2019, aquest sistema electrònic serà d'us obligatori. Per tant, al 2019 tots els comerços d'Espanya hauran de transmetre, directament o mitjançant les empreses que els presten el servei "tax free", informació electrònica a l'Agència Tributària per poder oferir el reemborsament de l'IVA de viatgers.

Podeu descarregar-vos aquí un fitxer amb la informació i comunicat del 'Departamento de Aduanas' a la web del JORGC, així com la normativa aplicable: icon TAX FREE - OBLIGATORIETAT SISTEMA ELECTRÒNIC DEVOLUCIÓ IVA

20 | abril | 2018

 

ASSEMBLEA GENERAL JORGC

DILLUNS 7 DE MAIG DE 2018

De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, el Ple de la Junta de Govern, en sessió del dia 19 de març de 2018, acordà la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a l’Auditori de l’edifici Banc de Sabadell del carrer de Balmes 168-170 (cantonada Av. Diagonal) de Barcelona, el dia 7 de maig de 2018, a les 11,00 hores en primera convocatòria i, si s’escau, en el mateix lloc i dia a les 11,30 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Presentació de l’Assemblea i nomenament dels Interventors d’Acta.

Segon.- Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria de les activitats realitzades durant l’any anterior

Tercer.- Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat econòmic de la corporació i de la liquidació del pressupost de 2017

Quart.- Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost general que formula i proposa la Junta de Govern per a l’exercici corresponent a l’any 2018

Cinquè.- Deliberació i votació, si s’escau, de les propostes que es puguin presentar d’acord amb el previst en els Estatuts de la Corporació

Sisè.- Precs i preguntes

Es convoca a tots els col·legiats/des

 

La Secretària

Glòria Serra i Catalán

 

Barcelona, 12 d'abril de 2018

 

 

17 | abril | 2018