Àrea col·legiats

Cotització de l'or

37,60 € x gr.
Actualitzat: 24/04 10:32

Cotització de la plata

0,53 € x gr.
Actualitzat: 24/04 12:00

Equivalència del dolar

1.086 $/€
Veure totes les ofertes

ASSEMBLEA GENERAL JORGC

DILLUNS 8 DE MAIG DE 2017

De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, el Ple de la Junta de Govern, en sessió del dia 24 d'abril de 2017, acordà la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a l’Auditori de l’edifici Banc de Sabadell del carrer de Balmes 168-170 (cantonada Av. Diagonal) de Barcelona, el dia 8 de maig de 2017, a les 11,00 hores en primera convocatòria i, si s’escau, en el mateix lloc i dia a les 11,30 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Presentació de l’Assemblea i nomenament dels Interventors d’Acta.

Segon.- Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria de les activitats realitzades durant l’any anterior

Tercer.- Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat econòmic de la corporació i de la liquidació del pressupost de 2016

Quart.- Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost general que formula i proposa la Junta de Govern per a l’exercici corresponent a l’any 2017

Cinquè.- Deliberació i votació, si s’escau, de les propostes que es puguin presentar d’acord amb el previst en els Estatuts de la Corporació

Sisè.- Precs i preguntes

Es convoca a tots els col·legiats/des

 

La Secretària

Glòria Serra i Catalán

 

Barcelona, 24 d'abril de 2017

 

 

24 | abril | 2017

 

INCENTIUS 2017: COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA

Benvolguts/des col·legiats/des,

Us informem que han estat publicades en el DOGC nº7335 del 23 de març, les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, serveis, fires, l’artesania i la moda per a l’any 2017,amb un termini de presentació de sol·licituds fins el 8 de maig de 2017.

El programa  d’ajuts adreçat a Micro, petites i mitjanes empreses(persones físiques o jurídiques) en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda és:

  • Participació d'empreses artesanes a fires professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.
  • Internacionalització de la moda.

Podeu trobar més informació de la convocatòria d’ajuts en  la web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a fer constar en les actuacions que s’escaigui el patrocini i logotip de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la normativa gràfica d'aplicació i els supòsits que requereixen fer constar el logotip de la Generalitat de Catalunya.

El JORGC és a la vostra disposició per a assessorar-vos, aclarir-vos qualsevol dubte que tingueu en aquest tema, ampliant els requisits i condicionants específics de cada línia d'ajut i, si així ho desitgeu, tramitar-vos la sol·licitud d’incentiu corresponent.

3 | abril | 2017